Menu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu

Dzień Postaci z Bajek
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu - Ulica 1 Maja 3
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie - ulica Stalmacha 20
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Przedświąteczna akcja dekorowania pierniczków i innych ciasteczek...
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużynowych
Marzenia do spełnienia, czyli Dzień Nauczyciela w PSP 6 na lirycznie i wesoło
Lekcja przyrody
Podsumowanie tegorocznej edycji „Gorączki Złota”
Polonez w wykonaniu uczniów szkoły podczas Festiwalu Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Wycieczka w Bieszczady
Turniej Warcabowy z okazji Dnia Chłopaka

01Wła­śnie skończyły się eg­za­mi­ny gim­na­zjal­ne. W środę 18 kwietnia o godz. 9.00 uczniowie zmie­rzyli się z zadaniami czę­ści hu­ma­ni­stycz­nej. Naj­pierw pisali test z hi­sto­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, a później z języka pol­skiego. Do napisania było również wypracowanie. Kole­jny dzień testów obe­j­mował przed­mioty ścisłe. Część matem­aty­czno– przy­rod­nicza zawsze budzi najwięcej emocji. W piątek sprawdzana była zna­jo­mość języków obcych na poziomie pod­sta­wowym i rozszerzonym.

Jak zma­gania egza­m­i­na­cyjne przeży­wali nasi uczniowie?

W pier­wszym dniu egza­m­inów na szkol­nych kory­tarzach wyczuwało się lekkie napię­cie. Uczniowie komen­towali własny wkład w przy­go­towa­niu do egza­minu. Różnie z nim było.

Niek­tórzy liczyli na wrod­zoną inteligencję, inni na własną pamięć, a jeszcze inni na łut szczęś­cia. A potem już skupie­nie i umysłowy wysiłek…

Czekamy na wyniki, które otrzymamy dopiero w czerwcu.

02