Menu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu

Turniej Warcabowy z okazji Dnia Chłopaka
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu - Ulica 1 Maja 3
Lekcja przyrody
Mistrzostwa Powiatu w Szachach Drużynowych
Wycieczka w Bieszczady
Polonez w wykonaniu uczniów szkoły podczas Festiwalu Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Marzenia do spełnienia, czyli Dzień Nauczyciela w PSP 6 na lirycznie i wesoło
Podsumowanie tegorocznej edycji „Gorączki Złota”
Dzień Postaci z Bajek
Przedświąteczna akcja dekorowania pierniczków i innych ciasteczek...
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie - ulica Stalmacha 20
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Festiwal Pieśni i Twórczości Patriotycznej

Opracowała: dr Joanna Górecka-Bienia, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, mediator.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z2010r. Nr33, poz.178, z późn. zm)
-art. 1831 - 18315 Kodeksu postępowania cywilnego;

I. Pojęcie mediacji w szkole:


Niezależnie od nadrzędnych wytycznych publicznych, w aspekcie których toczy się wiele polemik o tym kiedy i jak karać oraz czy w ogóle karać, sposób załatwiania codziennych problemów w szkole zależy wyłącznie od osób najbardziej zainteresowanych tj. nauczycieli, rodziców i uczniów. Mediacja daje szerokie pole do działania. Mediacja może stanowić sposób reagowania na zaistniałe problemy. Pozwala na ich szybkie wyjaśnienie, zrozumienie przyczyn oraz wypracowanie takiego postępowania, które będzie im przeciwdziałać w przyszłości.

Mediacja jest formą rozmowy dotyczącą trudnych i spornych kwestii. Mediacja uczy, w jaki sposób unikać konfliktów. Wymaga wiele wysiłku nie tylko od samych uczniów, ale także od ich rodziców i nauczyciela-mediatora. Mediacja w szkole to prowadzenie pertraktacji w przypadku konfliktów powstałych na płaszczyźnie naruszenia praw (popełnione przestępstwa są drobne, o mniejszym ładunku społecznej szkodliwości) między dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć.

Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym ma się do czynienia z dwoma zwycięzcami - brak tutaj przegranych. Podstawowym celem jest naprawienie krzywdy i zadośćuczynienie wyrządzonemu złu, zgodnie z oczekiwaniami pokrzywdzonego, a zaakceptowanymi przez sprawcę. Przywrócony zostaje uczniowski ład społeczny zakłócony naruszeniem prawym. W centrum uwagi są potrzeby i prawa pokrzywdzonego. Istotne jest, aby sprawca zrozumiał swój czyn i stał się odpowiedzialny za swoje działania.

W sprawach nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji, mediacja ma na celu pozytywną zmianę osobowości nieletniego, co daje szansę na uniknięcie jego stygmatyzacji. Wspiera się, bezpośredni lub pośredni dialog między stronami, które są w konflikcie i sprzyja naprawieniu relacji międzyludzkich. Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów w postaci ugody mediacyjnej. Zawiera one między innymi przeprosiny za niezgodne z prawem zachowanie albo też ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.

II. Zasady mediacji

Podstawowe zasady (standardy) mediacji to:
1. zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony konfliktu. Strony samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać przyczyn rezygnacji. Mediatorowi nie wolno zmusić stron do rozpoczęcia czy kontynuowania mediacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji;
2. zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją);
3. zasada bezstronności, gdzie mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu. Mediator dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron może zwrócić uwagę mediatorowi jeżeli czuje, że mediator jest stronniczy;
4. zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi;
5. zasada neutralności (zakazu wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu);
6. zasada efektywności postępowania;
7. zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem i zasadami współżycia społecznego porozumienia osiągniętego przez strony.

Dodatkowo mediacja cechuje się:
1. nieformalnością i prywatnością postępowania;
2. budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie, a także poczucia bezpieczeństwa;
3. satysfakcją rozstrzygnięć dla obydwóch (wszystkich) stron konfliktu.

III. Ramy mediacji:

a) jeżeli strony wyrażają chęć spotkania i rozmowy, a wcześniejsze próby rozwiązania konfliktu na etapie konsultacji z pedagogiem, psychologiem,
Rzecznikiem Praw Ucznia, koordynatorem ds. wychowawczych zawiodły, mogą prosić o pomoc mediatora. Jest to tzw. mediacja pozasądowa (bez skierowania organu procesowego). Czas na przeprowadzenie mediacji to 6 tygodni;
b) stronami mediacji są: nieletni sprawca czynu karalnego (lub wykazujący przejawy demoralizacji), jego rodzice/opiekunowie prawni oraz pokrzywdzony i jego rodzice/opiekunowie prawni.
c) treść mediacji jest ściśle poufna; d) w trakcie mediacji wykluczamy kary ze strony szkoły i rodziców;
e) mediacja w sprawach nieletnich (z nieletnim sprawca czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji) to próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego strony rozwiązania konfliktu. W rozmowie uczestniczy osoba trzecia – mediator, który wspiera przebieg spotkania stron, łagodzi ich emocje i pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia.

IV. Zalety szkolnej mediacji pozasądowej:

1. obie strony mediacji są uważnie wysłuchane;2. pokrzywdzony może odreagować emocje związane z naruszeniem prawym i już spokojniej spojrzeć na całą sytuację;
3. pokrzywdzony ma szansę uzyskać odpowiedź na często męczące go pytanie:, „dlaczego to ja byłem/am napadnięty/a”, „dlaczego mnie to spotkało”, co pozwala pozbyć się odium ofiary i lęku przed sprawcą;
4. pokrzywdzony ma szansę na uzyskanie naprawienia krzywdy, zadośćuczynienia szybciej niż w sądzie;
5. uczestnicy zachowują pełną kontrolę nad procesem mediacji oraz treścią ugody, w razie braku satysfakcji zawsze można wrócić na drogę sądową rezygnując z mediacji w oparciu o zasadę dobrowolności;
6. sprawca uczestniczy w rozwiązywaniu własnej sprawy, ma wpływ na ustalanie warunków ugody mediacyjnej;
7. sprawca przejmuje odpowiedzialność za własne czyny i decyzje;
8. sprawca ma szansę przeprosić za krzywdy, które wyrządził drugiemu człowiekowi;
9. sprawca ma szansę uniknięcia napiętnowania (stygmatyzacji), rozgłosu, łagodniejsze potraktowanie przez sąd;
10. zarówno sprawca jak i pokrzywdzony mają szansę szybszego zamknięcia tego etapu i powrotu do normalnego życia;
11. uczenie konstruktywnego rozwiązywania sporu o cechach konfliktu karnego.

V. Efekty:

Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Uczniowie pozostający w konflikcie najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowani są jak „specjaliści od rozwiązań sporu”, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia. Uczniowie mogą wykształcić umiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów na drodze rozmów, a nie z pozycji siły. Posiąść tak potrzebne we współczesnym świecie elementy kultury prawnej. W rezultacie działania zmierzające do krzewienia idei sprawiedliwości naprawczej powinny przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa i jakości racy placówki jaką jest gimnazjum.